Внешнее окружение фирмы  : Экономика : Менеджмент - на REFLIST.RU

Внешнее окружение фирмы : Экономика : Менеджмент - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Тунис из Челябинска
Список категорий документа Экономика Менеджмент
Внешнее окружение фирмы

Внешнее окружение фирмы

Внешнее окружение фирмы, фирмы, системный, Внешнее, системный подход внешние факторы побочные, факторы, Менеджмент, окружение, подход, внешние, побочные Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Текущая страница: 1


План

ВСТУП 2
I ЗМІСТ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 4
1.1. Організація як складний і відкритий процес. 5
1.2. Характеристики зовнішнього оточення. 6
II ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ПРЯМОЇ ДІЇ І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ 12
2.1. Постачальники. 12
2.2. Конкуренція як фактор прямого впливу. 15
2.3. Основні типи споживачів з якими працює організація. 16
2.4. Вплив місцевих органів влади на діяльність організації 17
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ 19
3.1. Політична стабільність і стан економіки. 19
3.2. Розвиток науково-технічного прогресу. 22
3.3. Вплив соціокультурних факторів на організацію. 25
3.4. Події в інших країнах. 27
ВИСНОВКИ: 29
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 32

Вступ

Не існує жодної організації, що не мала б зовнішнього оточення і не знаходилася б з ним у стані постійної взаємодії.
Успіх будь-якої організації залежить не тільки від факторів діючих всередині організації, але, вирішальним чином, залежить від чинності, зовнішніх по відношенню до організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні факторів. У сьогоднішньому складному світі для досягнення успіху, необхідно розуміти чинність цих зовнішніх змінних. Будь-яка організація потребує регулярного одержання з зовнішнього оточення вихідних продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому кожна організація повинна віддавати щось у зовнішне оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине. Останнім часом у зв'язку з підсиленням і ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у навколишньому середовищі організації все більшою мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, розвивати спроможність адаптації до змін зовнішнього оточення.
Метою курсової роботи є вивчення впливу зовнішнього оточення організації на її діяльність.
Для досягнення поставленої мети були виконані такі основні задачі: утримання системи підходів до управ-ління, зовнішні фактори прямого впливу і їхній вплив на організацію, характеристика побічних факторів зов-нішнього оточення.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури, що викори-стовується.
В першому розділі курсової роботи розглянутий зміст системного підходу до управління.
В другому розділі розглянуті зовнішні фактори прямого впливу на організацію.
В третьому розділі розглянута характеристика побічних факторів зовнішнього оточення.

I Зміст системного підходу до управління
Система – деяка цілісність яка складаеться з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад до характеристики цілого.
Управління це складний і динамічний процес, що спрямовується і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після того як визначена мета, необ-хідно знайти найбільш ефективні шляхи і засоби їхнього досягнення. Іншими словами, якщо при визначені мети потрібно відповісти на питання: «Чого досягнути?», - слідом за цим потрібно відповісти на питання: «як найбільш раціонально досягнути мети?». Таким чином, виникає необхідність у формуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення мети управління.
Однім з найважливіших вкладів системного підходу в науку управління, є поява знання про значення зовні-шнього оточення, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати свою організацію як цілісність, що складається з взаємооб’єднаних частин, в свою чергу опутанних зв'язками з зовнішнім світом. Ситуа-ційний підхід дозволив поширити теорію систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш прийнятний в даній ситуації засіб визначається конкрет-ними внутрішніми і зовнішніми факторами, що характе-ризують організацію і впливають на неї відповідним чином.
1.1. Організація як складний і відкритий процес.
Кожна організація розглядається як система:
- Складна так як вона складається з багатьох систем (виробнича підсистема, фінансова та кадрова і т.і.)
- Відкритою системою, частиною ще більшої систе-ми, що зазнає вплив зовнішніх факторів і змушена пристосовуватися до них.
Концепція організації як відкритої соціальної сис-теми базується на такому мисленні, згідно з яким вся внутрішня побудова системи управління фірми є ніщо інше, як відповідь на різноманітні за своєю природою впливу з боку зовнішнього середовища організації і деяких інших характеристик її організаційного контексту, також, технології виробництва і якості її людських ресурсів.
До такого мислення практики і теоретики управління за рубіжем прийшли в середині 50-х років. Саме в цей час почався прискорений розвиток подій, що, зростая, стали змінювати межі, структуру і динаміку підприєм-ництва. Такі ситуації П. Друкер визначив як «епоху без закономірностей».
Більша частина вітчизняних підприємців доки дотримує думки, що вони тримають свою долю у власних руках. Всі проблеми у бізнесі розглядаються як витрати інфляційного періоду економіки і недосконалість законо-давства.Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Список предметов Предмет: Экономика Менеджмент
Внешнее окружение фирмы Тема: Внешнее окружение фирмы
Внешнее окружение фирмы, фирмы, системный, Внешнее, системный подход внешние факторы побочные, факторы, Менеджмент, окружение, подход, внешние, побочные Ключевые слова: Внешнее окружение фирмы, фирмы, системный, Внешнее, системный подход внешние факторы побочные, факторы, Менеджмент, окружение, подход, внешние, побочные
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам